Meervoudig ruimtegebruikKoppel andere ruimtelijke opgaven in de omgeving aan de aanleg van een zonnepark. Zo kan ‘werk met werk’ gemaakt worden en ontstaat meerwaarde. Hiermee kan het draagvlak in de omgeving vergroot worden. Kies waar mogelijk voor meervoudig ruimtegebruik, waarbij de zonnepanelen worden gecombineerd met andere functies. In deze paragraaf staat een aantal voorbeelden.

Waterberging en waterkwaliteit

 • Drijvende panelen in combinatie met de realisatie van meer oppervlaktewater.
 • Combinatie met Kaderrichtlijnwater maatregelen, zoals aanleg van helofytenfilters of waterharmonica.
 • Realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit, bijvoorbeeld overloopgebied. Panelen zijn drijvend uitgevoerd of op hogere stellages, waar het waterpeil onder kan stijgen.
 • Zonne-energie benutten om veenoxidatie tegen te gaan door het waterpeil te verhogen.

Natuur

 • Combinatie met extensieve natuur, bijvoorbeeld vochtig kruidenrijk grasland. Panelen kunnen verder uit elkaar geplaatst worden, zodat hiervoor meer ruimte ontstaat. Benut de ontoegankelijkheid van het zonneveld voor natuurfuncties die hierbij gebaat zijn.
 • Combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone met bijvoorbeeld watergangen, natuurlijke oevers, houtwallen en bosschages, bloemrijke randen.
 • Combinatie met voorzieningen voor flora en fauna, zoals het plaatsen van bijenkasten.
 • De inkomsten van zonne-energie in een natuurgebied benutten om het gebied op termijn (ca. 15 jaar) om te vormen naar natuur, zie voorbeeldproject ‘Groenfonds Brabant’.

Landbouw

 • Zonneveld in combinatie met kleinvee (kippen, schapen) De panelen staan op hoogte om begrazing mogelijk te maken.
 • Zonneveld in combinatie met akkerbouw door stellages hoog te plaatsen (voorbeelden te vinden in Duitsland), of door inzet van verticale panelen.
 • Zonneveld in combinatie met fruitteelt.

Recreatie en beleveing

 • Zonnepark in combinatie met de aanleg van nieuwe recreatieve routes vanuit een logische verbinding (wandel, fiets, mountainbike, hardloop, skate).
 • Het zonneveld (onder begeleiding en/of deels) toegankelijk maken. Bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden.
 • Nieuw uitkijkpunt op het zonneveld en omliggende landschap realiseren. Mogelijk op een trafo.
 • Zonne‘park’: zonne-energie in combinatie met parkfunctie. Park en zonneveld worden samen ontworpen vanuit een educatieve en recreatieve functie.
 • Aanleg van electrisch oplaadpunt voor fietsers/auto’s, mogelijk in combinatie met carpoolplaats. Zonnepanelen kunnen op het dak van de parkeerplaats worden geplaatst.

Cultuurhistorie en landschap

 • Aanleg zonneveld in combinatie met landschapsherstel zoals bijvoorbeeld de herplant van lanen en andere kleinschalige beplantingselementen. Deze kunnen tevens benut worden voor de landschappelijke inpassing van het veld.
 • Terugbrengen van historische routes door herstel van wandel- en fietsroutes / klompenpaden en recreatief toegankelijk maken.

Duurzame energieopwekking

Zonne-energie in combinatie met biomassateelt, waarbij deze teelt benut kan worden voor de landschappelijke inpassing van het zonneveld. Houd rekening met schaduwwerking.


Zonneveld in combinatie met extensieve natuur

Bron: commons.wikimedia. org/wiki/file: Westmill_Solar_Cooperative_1.jpg

Zonneveld in combinatie met natuurlijke oever en bijenkast.

Bron: maakgelderlandmooier.gelderland.nl kwekerijhengelo

Begrazing van het zonneveld met schapen

Bron: www.twence.nl/mailchimp/2017-aandeelhoudersnieuws-juli/zonnepark

Zonneveld recreatief toegankelijk maken

Bron: maakgelderlandmooier.gelderland.nl kwekerij hengelo