Agrarisch bouwblokHet agrarisch bouwblok heeft een bouwbestemming en binnen de huidige ruimtelijke ordening is duurzame energieopwekking als neveninkomst van een agrarisch bedrijf mogelijk. Het is logisch om de opwekking van zonne-energie hier toe te staan. De agrarische bouwblokken zijn exact begrensd in het bestemmingsplan, waardoor er goed gestuurd kan worden op de locatie en omvang van het zonneveld.

Qua uitstraling passen zonnevelden bij agrarische bebouwing. De energie die wordt opgewekt, zal (deels) op het erf worden verbruikt. Opwekking en verbruik worden zo rechtstreeks aan elkaar gekoppeld.

Het agrarische bouwblok komt niet per definitie overeen met het huidige agrarische erf. Er kan een groter areaal bestemd zijn als bouwblok dan nu wordt benut. Dit biedt ruimte voor de aanleg van een zonneveld. Uitgangspunt is dat eerst de ruimte op het huidige erf en de geschikte dakoppervlakten worden benut.

Ruimtelijk vormen de agrarische erven compacte, bebouwde en vaak beplante clusters in het landschap. Historisch gezien is de bebouwing op het erf en de inpassing in het landschap karakteristiek per streek. Vaak is er een duidelijk onderscheid tussen een representatieve voorkant van het erf met woongebouw, groente- en siertuinen. Achterop het erf staan de stallen en schuren, maar ook silo’s en mestopslag . Door hun veelheid zijn de agrarische erven zeer bepalend voor de ruimtelijke structuur en beleving van het landschap. Een zorgvuldige inpassing van een zonneveld in aansluiting op de bestaande landschappelijke karakteristieken is daarom van belang.

Ruimtelijke principes bij plaatsen op het huidige erg

  • Benut eerst de geschikte daken van de aanwezige bebouwing.
  • Plaats het zonneveld achterop het erf, in aansluiting bij het van oorsprong aanwezige onderscheid tussen een formele voorkant en bedrijvige achterkant van het erf.
  • Lijn de rijen panelen uit met de kavelrichting en oriëntatie van de bebouwing op het erf.
  • Extra landschappelijke inpassing is niet nodig als het huidige erf al goed is ingepast en de zonnevelden zich daar op logische wijze invoegen. Indien dit niet het geval is, het zonneveld inpassen met gebiedseigen middelen. Per landschapstype vraagt dit een andere uitwerking.
  • Indien op termijn nieuwe agrarische bebouwing gewenst is, dan wordt hiervoor niet het bouwblok uitgebreid, maar worden de zonnepanelen verplaatst naar het dak van de nieuw te realiseren bebouwing.
  • Als installaties ten behoeve van energie buffering en opslag nodig zijn, deze plaatsen binnen bestaande bebouwing of vormgeven als schuurachtig volume.
  • Kies waar mogelijk voor meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld in combinatie met loopweide voor kippen, begrazing door schapen, waterbassins.

Ruimtelijke principes bij uitbreiding van het erg voor een zonneveld op het nog onbenutte deel van het bestemmingsplan opgenomen agrarisch bouwblok

  • Het erf in principe naar achteren uitbreiden. Inpassen binnen de aanwezige landschappelijke lijnen, zoals percelering, beplanting, wegen en waterlopen.
  • Maak de nieuwe erf-inrichting gebiedsspecifiek. Per landschapstype vraagt dit om een andere uitwerking.
  • Aanwezige beplantingselementen zoals bomensingels en houtwallen minimaal aan 1 zijde van de uitbreiding van het erf doorzetten.

Volgorde zonnepanelen op bouwblok

volgorde zonnepanelen op bouwblok

Volgordelijkheid:

1. Benutten geschikte dakoppervlaktes
2. Benutten ruimte op huidig agrarisch erf
3. Plaatsing op onbenutte deel van in het bestemmingsplan opgenomen agrarisch bouwblok.

Bij nieuwbouw de panelen verplaatsen naar het dak