Casus zonneveld in glastuinbouw gebied
 1. Omschrijf het initiatief

  De locatie ligt in een glastuinbouwgebied. Het betreft 1 onbebouwde kavel en 1 kavel waar nu een verouderde kas staat die wordt gesloopt. Beide hebben de bestemming glastuinbouw (duurzaam glas) en vallen in deze beleidscategorie.
 2. Analyse huidige situatie

  De kassen domineren het beeld en bepalen de gebiedsidentiteit. De onbebouwde kavel is belangrijk voor het ruimtegevoel vanaf het woonlint, verder is de kavel ingesloten door kassen. Een aantal andere kassen in de omgeving zijn ook verouderd. Er is geen beschermingscategorie van toepassing.
 3. Bepaal de ontwerpopgave

  Ontwikkeling zo vormgeven dat er geen verdringing optreedt voor de glastuinbouw en er meerwaarde ontstaat voor het gebied. Zorgvuldige inpassing richting het lint.
 4. Bepaal type ontwikkeling

  De ontwikkeling sluit aan bij de identiteit van het gebied, maar is te groot om van inpassing te spreken: aanpassing
 5. Werk aan ruimtelijke kwaliteit

  - Aansluiten op gebiedskarakteristieken: Inpassen in de blokvormige verkavelingsstructuur.
  - Meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen: Ontwikkeling benutten voor de herstructurering en opschaling van het glastuinbouwgebied. Kavel 1 zo ontwikkelen dat er op termijn een moderne kas kan worden geplaatst (geen verdringingseffect). Op kavel 2 een groot, goed ingepast collectief waterbassin aanleggen met drijvende panelen, deze gaan verlies van water door verdamping tegen. Een aantal kleinere bassins kunnen worden opgeheven, zodat ruimte ontstaat voor de aanleg van grotere, modernere kassen. Ook ontstaat hiermee ruimte voor de aanleg van een nieuwe recreatieve route als doorsteekje tussen de 2 linten. Versterk groenstructuur van het lint met wegbeplanting.
  - Ontwerp van de rand: Inpassen met brede watergang met natuurlijke oever en lage, bloemrijke grondwallen (ecologische waarde). Geen hekwerken. Waterbassin inpassen met grondwal. Afstand houden tot het lint. Zicht op zonneveld wordt verzacht door de boomgaard.
  - Logische opstelling: Uitlijnen met de verkavelingsrichting. Op waterbassin drijvend uitvoeren.