Casus zonneveld in combinatie met windpark
 1. Omschrijf het initiatief

  De locatie is gelegen in het veenweidelandschap. Het ligt tussen een snelweg en een bedrijventerrein, naast een natuurgebied. De locatie ligt naast 3 windturbines en is onderdeel van de beleidscategorie ‘combinatie met windpark’.
 2. Analyse huidige situatie

  De locatie ligt geïsoleerd: tussen de snelweg, een natuurgebied en bedrijventerrein. Een aantal woningen heeft direct zicht op de kavel. Er lopen geen routes door het gebied. Aan de overzijde van de snelweg begint het open veenweidelandschap met weidse vergezichten. Aan de noord- en zuidzijde is de locatie begrensd door hoofdwatergangen. Het is een zichtlocatie vanaf de snelweg.
 3. Bepaal de ontwerpopgave

  Aandacht voor zicht vanaf de woningen en de snelweg. Realiseren van meerwaarde voor het gebied.
 4. Bepaal type ontwikkeling

  Transformatie. Ontwikkeling tot energielandschap met nieuwe kwaliteiten.
 5. Werk aan ruimtelijke kwaliteit

  - Aansluiten op gebiedskarakteristieken: Inpassen in de langgerekte verkavelingsstructuur. Behoud openheid met lage opstelling panelen.
  - Meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen: Ontwikkeling benutten om de natuurwaarde van het gebied te vergroten en om bodemdaling/veenoxidatie te verminderen (CO2 uitstoot). Het waterpeil van het gebied daartoe opzetten. Aanleg van natte graslanden en ecologische verbindingszones. Benutten netwerk en aansluitpunt windpark.
  - Ontwerp van de rand: Afstand houden tot aanwezige woningen. Inpassen met brede watergangen met natuurlijke oevers (ecologische waarde). Benutten geïsoleerde ligging, geen hekwerken nodig.
  - Logische opstelling: Uitlijnen met de verkavelingsrichting. Aantal kavels blijft open ten behoeve van de natuurwaarden.