Casus zonneveld in dorpsrand 1. Omschrijf het initiatief

  De locatie ligt tegen de dorpsrand aan en valt in de beleidscategorie ‘stads- en dorpsrand’. De rand is hier verweven, het is geen harde grens.

 2. Het dorp ligt in het open zeekleipolderlandschap en is ontstaan aan een kruispunt van dijken. De woningen liggen grotendeels hoog aan de dijk, met goed zicht op de locatie. De dorpsrand is rommelig, met achterkanten van woningen, een sportveld en een verouderd bedrijf. Het gebied heeft een blokverkavelingspatroon en is momenteel in agrarisch gebruik. Er is geen beschermingscategorie van toepassing. Er wordt een oplossing gezocht voor de drukke verkeersroute door het centrum van het dorp, die als verkeers onveilig wordt ervaren.

  Analyse huidige situatie

 3. Het zonneveld benutten om de rommelige dorpsrand beter vorm te geven. De recreatieve verbindingen tussen dorp en ommeland versterken en voor fietsers een alternatief bieden voor de drukke verkeersroute door het dorp. Verminderen van de impact voor de omwonenden door een goed ontworpen rand.

  Bepaal de ontwerpopgave

 4. Aanpassing. Het zonneveld past qua identiteit bij dorpsfuncties zoals een sportveld, volkstuinen, etc. Er wordt in de structuur van het gebied geïnvesteerd om het zonneveld goed in te passen.

  Bepaal type ontwikkeling

 5. - Aansluiten op gebiedskarakteristieken: Het zonneveld voegt zich in de blokvormige kavelstructuur en past qua schaal en maat bij het dorp. Het zonneveld wekt voldoende energie op voor het hele dorp en het dorp profiteert.
  - Meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen: Verbeteren verkeersveiligheid door aanleg nieuwe fietsroute buitenom, langs het zonneveld. Verbeteren recreatieve uitloopmogelijkheden door aanleg dorpsommetjes. Afmaken rommelige dorpsrand met robuuste beplantingsstructuren. Vergroten natuurwaarden in combinatie met landschappelijke inpassing van het zonneveld.
  - Ontwerp van de rand: Watergang met natuurlijke oever passend in open landschap. Houtwallen en beplanting aan noordzijde, als buffer met woningen. Hekken voorkomen of inpassen.
  - Logische opstelling: Rijen panelen uitlijnen met de kavel. Uitkijkpunt op trafo. Omvormers uitlijnen.

  Werk aan ruimtelijke kwaliteit