Vooroverleg concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid - Eerste stap ruimtelijke procedure9 juli 2020 - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de eerste versie van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid vrijgegeven voor het overleg met medeoverheden, het vooroverleg. Deze eerste versie heet een concept ontwerp PIP. Hierin staan de voorgestelde plannen beschreven voor een betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Deze plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, wandelpaden en fietspaden en worden van 2023 tot 2025 gerealiseerd.

In het concept ontwerp PIP staat wat de plannen van de provincie en gemeenten zijn om de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan aan te leggen. Ook staan er de tot nu toe beste mogelijkheden in om de N209 Hazerswoude-Dorp aan te pakken. Het concept ontwerp PIP N207 Zuid bestaat inclusief bijlagen uit meer dan 1.000 pagina’s. Daarom is er ook een publiekssamenvatting gemaakt: www.zuid-holland.nl/n207zuid. Op deze website staat ook het volledige concept ontwerp PIP.

Eerste stap is vooroverleg

De provincie werkt in het project N207 Zuid nauw samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Met dit concept ontwerp PIP starten we het vooroverleg. Bedoeling is dat medeoverheden, zoals gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio, een reactie kunnen geven op het concept ontwerp PIP. Begin september geeft de provincie (online) een toelichting aan de raads- en statenleden en volgt een fysieke bijeenkomst voor iedereen, waarbij rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Vanwege de coronamaatregelen en de zomervakantie is de formele reactietermijn verlengd. De overheden hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om een reactie te geven op het concept ontwerp PIP. Na reacties van de overheden volgt in het tweede kwartaal 2021 een tweede versie van het provinciaal inpassingsplan met eventueel aanpassingen, een ontwerp PIP. Op het ontwerp PIP kan iedereen een reactie geven, dus ook inwoners, bedrijven en organisaties. Daarna volgt een definitief PIP dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Samenhang met vervolgstudies

Een aantal andere gemeentelijke en provinciale (vervolg)studies hebben raakvlakken met het project N207 Zuid. Zo onderzoekt de gemeente Alphen aan den Rijn welke wijzigingen in de lokale structuur van Hazerswoude-Dorp nodig zijn. De gemeente zal een eigen bestemmingsplan opstellen voor deze lokale aanpassingen. Het programma Beter Bereikbaar Gouwe kijkt naar de middellange- en lange termijnmaatregelen in de Gouwe regio en is aanvullend op de plannen voor de N207 Zuid. Bij de besluitvorming over het PIP in Provinciale Staten kunnen de vervolgstudies een nadere onderbouwing zijn voor de toekomstbestendigheid van de maatregelen N207 Zuid.