Vooroverleg concept ontwerp PIP N207 Zuid van startHet project N207 Zuid bestaat uit plannen van de provincie en gemeenten om de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan aan te leggen in Boskoop en Waddinxveen. Ook staan er de tot nu toe beste mogelijkheden in om de N209 Hazerswoude-Dorp aan te pakken. Deze maatregelen hebben een provinciaal en gemeentelijk belang en liggen in meerdere gemeentes. Daarom bereidt de provincie een nieuw bestemmingsplan voor en stelt het vast. Dit heet het Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

De eerste versie van het PIP, het zogeheten concept ontwerp PIP van de N207 Zuid is inmiddels klaar. Hierin staan de voorgestelde plannen beschreven voor een betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Deze plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, een ecologische verbindingszone, wandelpaden en fietspaden en worden van 2023 tot 2025 gerealiseerd.

De provincie werkt in het project N207 Zuid nauw samen met de gemeentes Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Met het toesturen van dit concept ontwerp PIP starten we een formele fase van het PIP, het vooroverleg. Bedoeling is dat medeoverheden, zoals gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio, een reactie kunnen geven op het concept ontwerp PIP. De overheden hebben tot 1 oktober 2020 de tijd om een reactie te geven en/of nieuwe inzichten op het concept ontwerp PIP officieel kenbaar te maken.

Diverse documenten

Op deze pagina vindt u de diverse documenten behorende bij het concept ontwerp PIP. Het concept ontwerp PIP N207 Zuid bestaat inclusief bijlagen uit meer dan 1.000 pagina’s. Daarom is er ook een publiekssamenvatting gemaakt. Deze samenvatting staat ook aan de rechterzijde op deze pagina.

Maatregelen in het concept ontwerp PIP

De contouren van de Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan liggen vast in het concept ontwerp PIP. Daarnaast zijn er drie varianten ontwikkeld binnen het project N207 Zuid voor Hazerswoude-Dorp. Uit de MER en PIP vooronderzoeken blijkt dat de variant - het Maatregelpakket N207 Zuid - goed werkt en als beste keuze naar voren komt. Deze variant staat in het concept ontwerp PIP.

De nieuwe wegen zijn met veel aandacht ontworpen, zodat de weg bij het landschap past. Bij de Bentwoudlaan behouden we de hoge kades in het open landschap. Hier worden diverse viaducten met fiets-, ruiter- en struinpaden aangelegd. De open bosstructuur van het Bentwoud loopt door tot aan de weg, zodat de weg onderdeel wordt van de omgeving. In Hazerswoude-Dorp vormen boomrijen de overgang tussen de weg en de omgeving. De rotondes worden ingericht op een manier die past bij het omliggend gebied. De aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bentwoudlaan en de Kleikade is ook onderdeel van het project N207 Zuid. Een EVZ maakt het makkelijker voor planten en dieren om zich te verplaatsen tussen natuurgebieden. De provincie Zuid-Holland heeft een EVZ aangegeven die loopt van de Krimpenerwaard naar het Bentwoud.

Van concept ontwerp PIP naar ontwerp PIP

De gemaakte opmerkingen van vooroverlegpartijen worden na 1 oktober 2020 beoordeeld en verwerkt in een nota vooroverleg. Hierin is te lezen welke opmerkingen er zijn gemaakt, en of het PIP daarop is aangepast. De opmerkingen worden verwerkt in de volgende versie van het PIP – het ontwerp PIP. Er is dan ook nog ruimte om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Deze versie is in het 2e kwartaal van 2021 gereed. Op het ontwerp PIP kan iedereen een reactie geven, dus ook inwoners, bedrijven en organisaties. Daarna volgt een definitief PIP dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Aanvullende toelichting

Begin september geeft de provincie (online) een toelichting aan de raads- en statenleden. Inwoners en andere belanghebbenden worden begin september geïnformeerd via fysieke bijeenkomst, hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Contact

Neem voor vragen contact op met het contactcentrum van de provincie via 070-4416611 of mail


Publiekssamenvatting

In deze samenvatting van het concept ontwerp PIP staan de hoofdlijnen, zodat iedereen kan lezen welke maatregelen van de N207 Zuid er op tafel liggen.

MER en PIP

Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de verbetermaatregelen voor het project N207 Zuid. Een MER-onderzoek de impact van de aanleg van een weg op het verkeer en op het milieu. In het provinciaal inpassingsplan (PIP) worden de bestemmingen van het grondgebied vastgesteld.