Zonne-energie
Zonnecellen worden steeds effectiever en goedkoper. Dat maakt het interessant om erin te investeren. Als alle daken van Zuid-Holland van zonnepanelen waren voorzien, dan was tussen 10 en 20 procent van onze energiebehoefte afdekt. Zo ver is het helaas nog lang niet.

In het nationale Energieakkoord staan geen afspraken over de hoeveelheid zonne-energie die provincies moeten opwekken. Om voldoende focus te houden heeft Zuid-Holland daarom zelf een doel geformuleerd: in 2020 produceren bedrijven en inwoners tenminste 1,5 PJ met behulp van zonnecellen. Energieopwekking binnen de gebouwde omgeving heeft onze voorkeur. Daarbij is sprake van dubbel ruimtegebruik. De provincie juicht de oprichting van coöperaties om zonne-energie in de eigen omgeving op te wekken toe. Dat geldt ook voor gezamenlijke initiatieven op bedrijventerreinen.

De provincie stimuleert en ondersteunt het gebruik van zonne-energie als duurzame vorm van energievoorziening. Dit doet de provincie op basis van de Nota intensiveringenergiebeleid Zuid-Holland. Zo heeft de provincie de afgelopen jaren een aantal grootschalige zonneprojecten mede-mogelijk gemaakt:  zonnepanelen op het Oceanium in diergaarde Blijdorp, het vernieuwde Centraal station in Rotterdam en de Space Expo in Noordwijk.

Nu zonne-energie betaalbaar wordt en het steeds aantrekkelijker wordt om grote oppervlakten met zonnepanelen te beleggen, richt de provincie zich vooral op de ruimtelijke inpassing. In de Visie ruimte en mobiliteit (zie hoofdstuk 4.4.3 'zonne-energie', pagina 82) geeft de  provincie aan het gebruik van zonne-energie actief te faciliteren en te ondersteunen. Binnen het bestaand stads- en dorpsgebied ligt de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van zonnepanelen bij de gemeenten. In het buitengebied geeft de provincie de voorkeur aan meervoudig ruimtegebruik. Dit kan door het plaatsen van zonnecollectoren op bestaande bebouwing, op agrarische bouwblokken, rondom infrastructuur, op voormalige stortplaatsen en nader te bepalen restruimten. Daarbij wordt de ruimtelijke kwaliteit niet uit het oog verloren.

Zonnepanelen op het dak van het Oceanium in Diergaarde Blijdorp

Zonnevelden op andere plaatsen in de open ruimten zijn een vorm van enkelvoudig ruimtegebruik. Ze sluiten andere functies op diezelfde plaats nagenoeg uit en beperken bijvoorbeeld de ruimte voor voedselproductie.
Zonnevelden transformeren het landschap. In een provincie waarin de onbebouwde ruimte een schaars en waardevol goed is, is een terughoudende benadering in die open ruimten op zijn plaats. Wel kan soms overgegaan worden tot het tijdelijk plaatsen van zonnevelden op een bepaalde locatie, in afwachting van een vervolg-bestemming voor die locatie.

Afvalstortplaatsen afdekken met zonnecellen

Zonnecellen op storplaats Maasvlakte

Een kansrijk voorbeeld van zonne-energie en meervoudig ruimtegebruik is om stortplaatsen af te dekken met een zonnefolie die elektriciteit opwekt. Omdat de provincie verantwoordelijk is voor de nazorg op stortplaatsen, hebben de provincie en de firma Van Gansewinkel een verkenning laten doen.

Het afdichten van stortplaatsen met zonnecollectoren, geïntegreerd in een afdekfolie, lijkt rendabel. Alleen al op 1 van de stortplaatsen op de Maasvlakte is er 7 tot 11 hectare beschikbaar voor zonne-energie, goed voor een stroomproductie tot 10 miljoen kWh. Zo’n 2.850 huishoudens kunnen hiermee van stroom worden voorzien. In november 2015 is een proef gestart op deze stortplaats. Bovenstaande foto geeft weer hoe de geïntegreerde zonnecollectoren op de folie eruit zien. Eind 2016 zijn naar verwachting de resultaten van de proef binnen.

Duurzame energie in Nieuw-Valkenburg

Samen aan de slag met de energieneutrale ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg.

Duurzaamheid en energieneutraliteit zijn tevens kernwoorden bij de ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg. Op voormalig vliegkamp Valkenburg (grotendeels gemeente Katwijk) wordt een woon- en werklocatie ontwikkeld met ongeveer 5.000 woningen. De provincie heeft samen met de gemeenten Katwijk en Wassenaar, de regio Holland-Rijnland en het Rijk een intentieovereenkomst getekend voor de energieneutrale ontwikkeling van deze locatie. Ook de optie zonne-energie is daarbij als een volwaardige optie meegenomen. Nieuw-Valkenburg wordt daarmee de eerste woningbouwlocatie in Nederland die wat energie betreft geheel zelfvoorzienend is, in het gebied opgewekt door wind- en zonne-energie.


foto site bij zonne-energie + bronvermelding Taco Adema

Bron foto: Taco Adema

Informatie over