FAQWat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd?
Het project N470 Geeft Energie is in 2014 begonnen. De provincie heeft veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden rond de N470. Zo kreeg de provincie goed inzicht welke maatregelen rond energiebesparing en energieopwekking haalbaar zijn om in en om de N470 toe te passen. Al vanaf 2015 is reeds in een proefopstelling de eerste innovatie getest. De test was hoeveel energie opgewekt kan worden met behulp van levende planten. In 2016 is besloten welke maatregelen om energie te besparen of om duurzaam energie op te wekken kansrijk zijn om in de wegen van de provincie toe te passen. In november 2018 is de vernieuwde N211 officieel in gebruik genomen als duurzaamste weg van Nederland. De werkzaamheden aan de N470 zijn nu in volle gang. In het voorjaar van 2020 zullen ook hier de werkzaamheden zijn afgerond. Deze weg zal als eerste over de volledige lengte van 17km duurzaam zijn.

Wanneer wordt de weg opgeleverd?
Dat is nu nog niet precies te zeggen, omdat de uiteindelijke duur van het project van een groot aantal factoren afhangt. De provincie streeft er naar de weg binnen 1,5 jaar na de start van de werkzaamheden op te leveren. Naar alle waarschijnlijkheid is de weg voorjaar 2020 gereed.

Verandert de verkeerssituatie?
Ja. Eén van de doelen van de opknapbeurt is om de doorstroming op de weg te verbeteren. De verkeerssituatie zal veranderen om te zorgen dat het verkeer vlot en veilig op de plek van bestemming aan zal komen. Dit speelt een rol bij de aanleg van slimme verkeerslichten, bij het toevoegen van een fast lane (of bypass) aan enkele rotondes en bij het verbreden van het fietspad.

Wanneer vindt de meeste overlast plaats?
De gehele weg is opgedeeld in elf trajectdelen die één voor één onder handen worden genomen. In de bouwplanning of in de Bouwapp is de planning van de werkzaamheden te raadplegen.

Doordat werkzaamheden zoveel mogelijk tussen 20.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends worden uitgevoerd, is er beperkt hinder voor verkeer. Afsluitingen vinden altijd plaats in één rijrichting; een omleiding is daarom slechts in één rijrichting van toepassing. De omgeving kan geluidsoverlast ondervinden van het verwijderen van de pechhavens, het frezen van asfalt en het zagen van kabels en leidingen. In de buurt van woonwijken gebeurt dit zoveel mogelijk in de vroege avond.

De werkzaamheden kunnen voor enige geluidsoverlast zorgen. Aannemer Boskalis doet haar best de hinder te beperken. Bij het frezen wordt vanaf 22:00 uur met lichtsignalen gewerkt in plaats van met claxonneren, vrachtwagens rijden zoveel mogelijk vooruit om piepgeluiden voor signalering bij achteruit rijden te beperken.

Kunnen de piepgeluiden van de vrachtwagens ’s nachts tijdens de werkzaamheden uit?
De vrachtwagens die worden ingezet tijdens de werkzaamheden aan de N470 zijn voorzien van sissers en piepjes als waarschuwingsgeluid bij het achteruitrijden. Vanwege veiligheidsoverwegingen mogen de achteruitrijpieper van bijvoorbeeld de frees en de veegwagen niet uitgezet worden. Er gebeuren relatief veel ongelukken met deze machines, waardoor het uitschakelen niet verantwoord is. De aannemer probeert de overlast te beperken door de werkfasering aan te passen. Ook neemt de aannemer maatregelen ter plaatse, door bijvoorbeeld de veegmachine te laten draaien in plaats van achteruit te laten rijden. Voor de frees is dit lastiger. Deze zal soms achteruitrijden en zal daarbij een piepgeluid maken.

Wordt er ergens langs de N470 geluid reducerend asfalt aangebracht?
Op een aantal locaties langs de N470 ligt al geluid reducerend asfalt. Dit zal ook na de werkzaamheden het geval zijn. Er komen echter geen nieuwe locaties met geluid reducerend asfalt.

Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid van de N470 te waarborgen?
Naar aanleiding van enkele eenzijdige ongevallen (ongevallen waar één auto betrokken is) op de N470 heeft de provincie onderzocht wat de aanleiding hiervan zou kunnen zijn. Uit dit onderzoek bleek dat de weg er ogenschijnlijk eenvoudig uit ziet waardoor de bestuurder niet voorbereid is op een plotselinge verandering in de vorm van een bocht. Door de bochten herkenbaarder te maken, denk aan andere belijning of paaltjes, komen de bochten niet meer als een verrassing.  Daarnaast zijn er al borden geplaatst om bestuurders te herinneren aan de geldende maximumsnelheid.

Ik heb een bedrijf langs de N470 en ik ben benieuwd hoe ik betrokken kan worden bij de energietransitie. Wat kan ik doen?
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de provincie, Jiri Beijer (j.beijer1@pzh.nl). Samen met hem kunt u de mogelijkheden om aan te sluiten bij de energietransitie N470 onderzoeken.

1. Energie en CO2

Wat heeft de N470 met energie te maken?
In 2050 moet de uitstoot van CO2 wereldwijd 80-95% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat is in 2015, tijdens een topconferentie in Parijs, afgesproken door 195 staatshoofden. De provincie Zuid-Holland heeft deze afspraak uitgewerkt in de energieagenda. Daarin stelt de provincie zich onder andere ten doel om de uitstoot van CO2 door mobiliteit en infrastructuur met 25% te verlagen ten opzichte van 2015. In 2050 moet de CO2 balans neutraal zijn.

Bij energie en mobiliteit denken de meeste mensen aan brandstof, maar voor de weg zelf is ook energie nodig. Denk bijvoorbeeld aan bouwmachines en materiaal bij de aanleg. En verlichting en verkeersinformatie bij het gebruik van de weg. Om de doelstelling voor 2050 te halen, worden de wegen die aan de beurt zijn voor groot onderhoud door de provincie zo aangepakt dat ze energie besparen, energie opwekken én anderen stimuleren om ook energie te besparen en duurzaam op te wekken. De N470 én de N211 worden straks de eerste wegen in Zuid-Holland die energie geven.

Waarom investeert de provincie in besparing van CO2 uitstoot tijdens het beheer en onderhoud van wegen? Is de CO2 uitstoot door het gebruik van een weg niet veel groter?
Inderdaad. De CO2 footprint van verkeer en vervoer op een weg is vele malen groter dan de CO2 footprint van de weg zelf. Vandaar dat het stimuleren van anderen om energie op te wekken of te besparen ook een doel is van dit project. Door bijvoorbeeld de doorstroming te verbeteren, of maatregelen te nemen die het brandstofgebruik verminderen zorgen we dat de CO2 footprint van het verkeer op de weg positief beïnvloed wordt.

Daarnaast proberen we de invloed van dit project groter te maken dan alleen de N470 en de N211. Door kennis te delen met andere overheden, door proeflocaties te bieden voor technologie die nog een laatste test nodig heeft en door innovatieve oplossingen ook op andere plekken in de provincie toe te passen, zorgen we voor een zo groot mogelijke reikwijdte van dit project.

Wat voor oplossingen en maatregelen kan ik straks langs de weg vinden?
Dat kan van alles zijn. Centraal staat energie: besparen, opwekken en mensen stimuleren om ook energie te besparen en op te wekken. Sommige maatregelen zijn niet te zien, zoals het rolweerstand verlagend asfalt. Andere maatregelen wel, zoals de houten bushokjes en vangrails langs de N211 en de Energy Wall langs de N470. Naast de maatregelen die met bestaande technologie genomen worden, is op de weg ook ruimte om nieuwe technologie op grote schaal te testen. Lees meer over de innovaties op de N470 en van de innovaties op de N211 op de projectwebsites.

Zijn die nieuwe technologische oplossingen veilig?
Ja, natuurlijk staat zowel de verkeersveiligheid als de veilige toepassing van de nieuwe technologieën voorop. Van bewezen oplossingen, zoals ledverlichting i.p.v. traditionele verlichting of zonnecellen, is bekend wat ze aan energiebesparing en -opwekking opleveren. De nieuwe technologie waar over gesproken wordt is technologie die al ontwikkeld is in kleinere proefopstellingen en die nu klaar is om op grotere schaal te testen.

Hebben de maatregelen waarover gesproken wordt invloed op het uitzicht?
Dat zou kunnen, want de weg zal natuurlijk veranderen. Het doel van dit project is om een weg te maken die bijdraagt aan een schonere leefomgeving door energie te besparen en op te wekken. Sommige maatregelen daarvoor zullen dus zichtbaar zijn op of langs de weg. Meest in het oog springend is de Energy Wall die op de plaats van de bestaande geluidsmuur komt bij Delfgauw, waar de N470 op de A13 aansluit. De Energy Wall zal energie opwekken met zonne- en windenergie.

Hebben de energiebesparende en –opwekkende maatregelen invloed op de duur van de werkzaamheden?
De maatregelen op het gebied van energiebesparing en -opwekking worden gelijktijdig met het onderhoud aangelegd, waardoor ze weinig invloed hebben op de duur van de werkzaamheden.

Kunnen burgers energie geleverd krijgen die lokaal langs de weg opgewekt is?
De provincie is geen energieleverancier waardoor energie leveren aan de omgeving momenteel niet mogelijk is. Met o.a. energiebedrijven bespreekt de provincie of zij in de toekomst burgers van groene stroom uit de weg kunnen voorzien. De meeste opgewekte energie zal gebruikt worden voor de verlichting en verkeerslichten langs de weg. De Groene Batterij die op het Kruithuisplein geplaatst wordt, zal deze energie overdag opslaan, zodat ’s nachts de verlichting kan branden op energie die de zon overdag geleverd heeft.

Moet ik zelf ook een zuinige auto gaan rijden om van de weg gebruik te maken?
Dat kan de provincie helaas niet afdwingen. De ambitie van het project is hoog, want naast het energiezuiniger maken van de weg, hoopt de provincie dat de maatregelen ook anderen stimuleren om zuiniger met energie om te gaan.

Ik heb ook een idee, hoe kan ik meedoen?
Wat leuk! De provincie staat open voor ideeën en suggesties. Stuur een mail naar Diana van de Velde via jab.vande.velde@pzh.nl met je vraag, idee of suggestie.

2. FAQ Delfgauw

Waarom wordt eerst de kruising Ruyven/Emerald op de N470 aangelegd en daarna pas in 2020 de geluidswal?
Uit de geluidsberekeningen blijkt dat het ombouwen van de rotonde naar een kruispunt geen geluidsmaatregelen genomen hoeven worden. Na de bewonersavond van afgelopen voorjaar werd duidelijk dat geluid een probleem is voor omwonenden, de oorzaak zou het “geluidsgat” zijn. Toen is gekeken wat het effect zou zijn als het geluidsgat gedicht zou worden. Dat effect bleek erg groot. Daarom is toen besloten alsnog het geluidsgat te dichten. Na de bewonersavond heeft de provincie aannemer Boskalis gevraagd een oplossing te ontwikkelen hiervoor, en dit aanvullend mee te nemen in de bouwplanning. Het ontwerpen, aanvragen van de vergunning en de realisatie kost tijd en kon helaas niet sneller gepland worden. Daarom zal het geluidsgat medio 2020 worden gedicht.

Is dit geluidsscherm hoog genoeg?
Ja, al is de exacte hoogte nu nog niet bekend. De hoogte wordt bepaald aan de hand van berekeningen van het optimale effect. Dit is het optimum tussen de kosten enerzijds en de winst in geluidreductie op de gevel van bewoners anderzijds. De daadwerkelijke hoogte zal later bekend worden gemaakt.

Wanneer wordt het geluidsscherm geplaatst?
In 2020 (waarschijnlijk in de zomer).

Waarom geen aanpassingen aan de andere kant, waar al een scherm staat en ook overlast is?
Uit berekeningen blijkt dat dit niet nodig is en het geluid aan de norm voldoet.

Max snelheid wordt 50 km/h. Maar gaat het verkeer zich houden aan die snelheid? 
De 50 km/h zal door middel van bebording op verschillende locaties worden aangegeven. Hiermee gaat de provincie ervan uit dat de meeste gebruikers zich aan de snelheid houden. Handhaving hiervan ligt bij de politie.

Waarom gaat de Ruyven rotonde weg?
Dit heeft een aantal redenen. Verkeer vanaf de zijtakken van de rotonde (Ruyven bedrijvenpark en woonwijk Emerald) komt moeilijk op de rotonde vanwege de verkeersstroom op de N470. Met een kruising met verkeerslichten is dit beter te reguleren. Met een kruising met verkeerslichten kan de provincie de hoeveelheid verkeer richting de A13 beter controleren. De doorstroom van de huidige rotonde heeft zijn maximale capaciteit bereikt. Een kruising met verkeerslichten zal meer verkeer per uur kunnen verwerken.

Waarom gaan de windturbines op de Energy Wall niet door?
De producent van de windturbines is failliet. Aannemer Boskalis is op zoek naar alternatieven, omdat de provincie in het contract heeft opgenomen dat naast zonne-energie ook windenergie vanaf het geluidsscherm moet worden opgewekt. Momenteel worden zogeheten “windwokkels” door de aannemer onderzocht. De provincie zal omwonenden nader informeren over de ontwikkelingen.

Is voor de omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met de drukke N473 ten noorden van Emerald?
Ja, door de N470 alleen maar in weekend en in de nachten af te sluiten valt de hoeveelheid om te leiden verkeer mee. De provincie verwacht dat doorstroming goed zal zijn. Naast de omleidingsroute via N473 zal verkeer ook via N471 en N209 worden omgeleid en vanuit Zoetermeer zelf via A12 en A13.

Zal er geluidsoverlast zijn tijdens de werkzaamheden?
De werkzaamheden kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Aannemer Boskalis doet haar best de hinder te beperken.

Hoe zal het knooppunt bij Ruyven, ter hoogte van de benzinepomp, eruit komen te zien?
De huidige rotonde zal vervangen worden door een kruising met verkeerslichten. Hierdoor zal het vanaf Delfgauw en Ruyven eenvoudiger worden de N470 op te rijden.

Kan de geluidswal bij Emerald doorgetrokken worden naar de Gaardestraat?
Momenteel ligt er al een geluidswal bij Emerald richting de Gaardestraat. Er komt een geluidsscherm op de geluidswal in overleg met de gemeente.

Kan er iets gedaan worden aan de hoeveelheid fijnstof ter hoogte van de tunnel?
Fijnstof behoorde niet tot de oorspronkelijke plannen van dit project. Ondertussen denken we wel aan maatregelen die dit positief kunnen beïnvloeden. Van deze maatregelen moet nog worden onderzocht of ze langs de weg geplaatst kunnen worden.

3. FAQ Pijnacker-Nootdorp

Worden er maatregelen genomen tegen het verzakken van de geluidswallen?
De geluidswallen zijn in beheer en eigendom van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente gaat nadere inspecties uitvoeren en een onderhoudsprogramma opstellen. Wilt u meer weten dan verwijzen wij u naar de gemeente.

Kunnen er diffractoren komen bij De Voorde?
De mogelijkheid om diffractoren toe te passen wordt voor de Oostmeerpolder onderzocht.

Komen er snelheidsbeperkingen bij de nieuw aan te leggen rotondes?
Nee, de rotondes worden zo ontworpen dat er niet met hoge snelheid overheen gereden kan worden. De rotondes zijn zelf al een snelheid beperkende maatregel.

Wordt de Parkkamertunnel ter hoogte van De Mare geluidsarm bekleed?
Ja deze tunnel zal geluidarm worden bekleed.

Wat zijn de plannen voor de geluidswal aan de Oostmeerpolder en kunnen bewoners daar inspraak in krijgen?
De bestaande geluidswal zal worden onderzocht door de gemeente. Er wordt gekeken of onderhoud noodzakelijk is. Daarnaast wordt onderzocht of er diffractoren kunnen komen.

Hoe gaat de oostelijke randweg aansluiten op N470?
Door middel van een rotonde, vergelijkbaar met de andere rotondes op de N470.

Kan er extra verlichting komen in de twee tunnels voor de Klapwijkse Knoop?
De provincie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om attentie verhogende maatregelen toe te passen. Dit kan in de vorm van verlichting zijn of in de vorm van oplichtende materialen.

Is het mogelijk om in de bochten van de N470 de middenbermen te verhogen zodat auto's niet zo gemakkelijk op de verkeerde weghelft terechtkomen?
In de huidige situatie merkt de automobilist het aan de bermverharding wanneer hij/zij te ver buiten de rijbaan terecht komt. Er is dan nog voldoende tijd om bij te sturen. Het plaatsen van verhogingen brengen onveilige situaties met zich mee zoals de kans om gelanceerd te worden of ongecontroleerd terug te kaatsen op de rijbaan. De provincie neemt andere maatregelen om de bochten meer te laten opvallen in het wegbeeld op basis van onderzoek van een verkeerspsycholoog. Het doel hiervan is dat bestuurders niet verrast zijn door de bocht en hierdoor beter kunnen anticiperen.

Waarom worden de lantaarnpalen langs het Ruyvensepad en de Pastoorverburgweg vervangen?
De verlichting langs het Ruyvensepad en de Postoorverburgweg hebben nog geen ledverlichting. Deze verouderde verlichting wordt vervangen worden door ledlampen, die veel minder stroom verbruiken.

Zullen de rotondes aan de N470 meerstrooks blijven?
De bestaande rotondes worden minimaal aangepast en zullen dus meerstrooks blijven. Waar mogelijk wordt een fastlane/ bypass aangelegd waardoor het verkeer in een richting ongehinderd door kan rijden.

Kan de spiegel bij de uitrit naar de Groenekade verzet worden?
De spiegel staat hier zodat de bewoners die de Groenekade willen oprijden zicht hebben op het verkeer. Zodoende kan de spiegel niet verzet of verplaatst worden.

Kan de verlichting in het traject Hofpleintunnel – Oude Leede meer gebundeld worden?
Op verkeer kritische punten plaatst de provincie verlichting. Tevens op wegen waar de omgeving verlicht wordt. Omdat de kruispunten langs de N470 op dit stuk dicht bij elkaar liggen wordt ook het tussengedeelte van verlichting voorzien. Op de verlichting van dit gedeelte is een dimmer aangebracht. Dit houdt in dat rond 22.00 uur de verlichting naar 70% schakelt en rond middernacht naar 50% schakelt. Binnen het project Groot Onderhoud N470 wordt deze verlichting niet verder aangepakt.

4. FAQ Delft

Kan de signalering bij de Burgemeestersrand worden aangepast zodat het voor automobilisten duidelijk is dat dit een doodlopende straat is en dus geen sluiproute?
Op de N470 zelf kan geen bordje met doodlopende straat komen te staan omdat vanaf de N470 de weg vervolgd kan worden via de Kerkpolderweg. Op de Burgemeestersrand zelf staat al een bord.

Ik ervaar geluidsoverlast. Kan daar iets aan gedaan worden?
De overlast is gemeld aan de Schijflaan, Grabijnhof, Gerbrandylaan, Wilhelminalaan en Burgemeestersrand. De provincie heeft een geluidsonderzoek gedaan. Op basis van deze gegevens zullen er binnen het project Groot Onderhoud N470 geen aanvullende geluidswerende maatregelen worden genomen.

Ik ervaar overlast van de verlichting aan de provinciale weg. Kan daar iets aan gedaan worden?
De overlast is gemeld aan de BurgemeestersrandOp kritische punten plaatst de provincie verlichting. Tevens op wegen waar de omgeving verlicht wordt. Omdat de kruispunten langs de N470 op dit stuk dicht bij elkaar liggen wordt ook het tussengedeelte van verlichting voorzien. Op de verlichting van dit gedeelte is een dimmer aangebracht. Dit houdt in dat rond 22.00 uur de verlichting naar 70% schakelt en rond middernacht naar 50% schakelt. Binnen het project Groot Onderhoud N470 wordt deze verlichting niet verder aangepakt.

Bij de afrit A13 (TU Delft) vanaf Den Haag is het onduidelijk aangegeven voor automobilisten dat de meest rechterbaan direct naar de TU leidt. Hierdoor wordt vaak op het laatste moment nog van baan gewisseld wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Kan daar iets aan gedaan worden?
Aangezien we enkele wijzigingen gaan aanbrengen aan het Kruithuisplein zullen we deze opmerking zeker meenemen in het definitieve ontwerp. Ook de wegbelijning wordt opnieuw bekeken.

Kan er een fietstunnel komen bij de Voorhofdreef om de veiligheid te bevorderen?
Helaas zal er geen fietstunnel komen in verband met de hoge kosten, onvermijdelijke uitloop van de planning en de ruimte die nodig is voor het realiseren van een dergelijke tunnel. Wel kijkt de provincie samen met de gemeente Delft naar andere oplossingen voor het probleem.

Kan er een groene golf komen op de Kruithuisweg, of andere maatregelen, om de doorstroom van verkeer te bevorderen?
Een groene golf is voor de Kruithuisweg minder geschikt vanwege de grote kruispuntafstanden en de grote variatie in cyclustijden van de diverse kruispunten. Ook rijdt het meeste verkeer niet de hele weg rechtdoor maar gaat links- of rechtsaf Delft in. Een groene golf zou in de praktijk leiden tot veel onnodig en onbegrepen wachten bij verkeerslichten. Wel gaat de provincie op vijf kruispunten een geheel nieuw type verkeersregeling realiseren waarbij er toch meer coördinatie tussen de kruispunten zal ontstaan. Dit zal de doorstroming op de Kruithuisweg naar verwachting verbeteren.

Waarom zijn er extra verkeerslichten neergezet in de Schoemakersstraat bij de op- en afritten van de Kruithuisweg?
Deze verkeerslichten zijn geplaatst door de gemeente Delft. Een van de redenen was dat verkeer vanaf de afrit Kruithuisweg niet gemakkelijk de Schoemakerstraat op kon rijden omdat de voorrang moest verlenen aan verkeer op de Schoemakerstraat. Dit leidde tot verkeersopstoppingen op het Kruithuisplein. Meer informatie kunt u opvragen bij de gemeente Delft.

Kan er een fietspad komen langs de Kruithuisweg aan de kant van Tanthof?
Nee. Het fietspad aan de andere zijde is eenvoudig en veilig te bereiken. Daarnaast zijn er in Tanthof ook mogelijkheden om van Oost naar West te komen.

Is het mogelijk een fietspad te realiseren dat om de wijk van de Burgemeestersrand heen loopt, om zo het aantal bromfietsen dat hard door de wijk heen rijdt te verminderen?
Uw vraag is neergelegd bij de wegbeheerder van gemeente Delft. Zij zullen deze vraag in behandeling nemen.

Zijn er plannen voor de geluidsmuur aan de Raad van Europalaan?
Op basis van het uitgevoerde geluidsonderzoek zal er binnen het project Groot Onderhoud N470 geen geluidsmuur worden geplaatst aan de Raad van Europalaan.

Komt er een geluidsmuur op de Kruithuisweg, afslag van de A4?
Bij de aanleg van de A4 is er veel aandacht geweest voor milieu en geluid. Uit de berekeningen blijkt dat geluidschermen niet noodzakelijk zijn op deze locatie. Mocht u hier meer willen weten, kijk dan op de website van Rijkswaterstaat bij informatie over het geluidregister.

Kan er een bord komen met de maximale snelheid op de N470 na de kruising met de Voorhofdreef?
Een groot deel van de N470 is een provinciale weg buiten de bebouwde kom. Volgens de algemeen geldende verkeersregels in Nederland is de maximumsnelheid op wegen buiten de bebouwde kom 80 km/u, tenzij anders is aangegeven. Een door middel van borden aangegeven snelheidsbeperking is slechts geldig vanaf de plaats van het bord tot de eerstvolgende kruising of tot deze beperking eerder al door een ander bord wordt opgeheven.

De Kruithuisweg is ingericht als autoweg waar de maximumsnelheid 100 km/h is (te herkennen aan RVV bord G03 – Autoweg). Deze wordt net voor de Voorhofdreef weer beëindigd.

De maximale snelheid op de N470 wisselt tussen de 50, 80 en 100 km/h. Kan dat gelijkgetrokken worden om verwarring te voorkomen?
De provincie is bezig te onderzoeken of er minder wisselingen in de snelheid gerealiseerd kunnen worden op de N470. Voor de veiligheid van de kruisingen zal de snelheidsbeperking van 50 km/h zeer waarschijnlijk niet wijzigen. Het gedeelte tussen de Schieweg en de Schoemakerstraat waar nu 100 km/u gereden mag worden, zal de provincie omlaag brengen naar 80 km/u.

Ik heb een bedrijf langs de N470 en ik ben benieuwd hoe ik betrokken kan worden bij de energietransitie. Wat kan ik doen?
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de provincie, Jiri Beijer (j.beijer1@pzh.nl). Samen met hem kunt u de mogelijkheden om aan te sluiten bij de energietransitie N470 onderzoeken.

5. FAQ Zoetermeer

Is er iets te doen aan de overlast van fijnstof?
De overlast is gemeld in de Natuursteenbuurt. Fijnstof is geen speerpunt van dit project. Tegelijkertijd denken we wel aan maatregelen die de concentratie fijnstof kunnen verminderen. Van deze maatregelen moet nog worden onderzocht of ze langs de weg geplaatst kunnen worden.

Is er iets te doen aan de geluidsoverlast?
De overlast is gemeld in de Natuursteenbuurt. Zodra de inrichting van de weg wijzigt, zoals bij het plaatsen van een extra rijstrook of het verplaatsen van de rijbaan, moet er een geluidsonderzoek worden uitgevoerd. Op deze locaties vinden geen wijzigingen plaats. Zodoende worden er ook geen aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het geluid.

Ik ervaar overlast van de verlichting langs de weg. Kan hier iets aan gedaan worden?
De overlast is gemeld in de Natuursteenbuurt. Op kritische punten plaatst de provincie verlichting. Tevens op wegen waar de omgeving verlicht wordt. Omdat de kruispunten langs de N470 op dit stuk dicht bij elkaar liggen wordt ook het tussengedeelte van verlichting voorzien. Op de verlichting van dit gedeelte is een dimmer aangebracht. Dit houdt in dat rond 22.00 uur de verlichting naar 70% schakelt en rond middernacht naar 50% schakelt. Binnen het groot onderhoud van de N470 wordt deze verlichting niet verder aangepakt.

Er is veel sluipverkeer van Berkel en Rodenrijs via Rokkeveen Zuid naar de A12. Is daar iets aan te doen?
In onze weginrichting kunnen we hier niets aan doen. De provincie zal de mogelijkheid moeten blijven bieden om Rokkeveen vanaf de N470 te kunnen bereiken. Voor dergelijke aanpassingen in het wegennet binnen Rokkeveen zal de gemeente de afweging moeten maken of hieraan iets kan worden gedaan.

Bij de uitgangswegen rond de N470 staat aangegeven dat er 70 km per uur gereden mag worden. Dit moet toch 80 km per uur zijn?
De snelheid op een provinciale weg buiten de bebouwde kom is 80 km/h tenzij anders staat aangegeven. Op de N470 staat er, komende vanaf de A12, bij de Zilverstraat een bord dat aangeeft dat er maximaal 70 km/h gereden mag worden. Indien deze snelheid na een kruising niet wordt herhaald mag er 80 km/h gereden worden. Dus vanaf de Zuidweg is de snelheid weer 80 km/h.

Kan de bussluis bij het tuincentrum de Driesprong opengesteld worden ten behoeve van de doorstroom?
Deze bussluis is in eigendom van de gemeente. De gemeente geeft aan dat de bussluis niet opengezet kan worden in verband met eerdere toezeggingen aan de omwonenden. Daarnaast verwacht de gemeente dat het openzetten van de sluis tot te veel autoverkeer in de woonwijk Rokkeveen leidt.