Glastuinbouwgebied
Met glastuinbouwgebieden bedoelen we de glastuinbouwgebieden die zijn vastgelegd in de Verordening Ruimte. Qua ruimtelijk beeld sluiten zonnevelden goed aan op glastuinbouwgebied. Plaatsing is hier logisch gezien het hoge energieverbruik van de sector en sluit aan bij de provinciale ambitie om de energiehuishouding in de glastuinbouwgebieden verder te verduurzamen. Realisering van een zonneveld in glastuinbouwgebied is alleen mogelijk als dit geen verdringend effect heeft op de functie glastuinbouw.

Verspreid over de provincie ligt een aantal glastuinbouwbedrijven op minder wenselijke locaties. Deze locaties komen in aanmerking voor sanering en vallen niet binnen deze beleidscategorie.

In de eerste plaats wordt ingezet op het realiseren van zonne-energie op de daken van aanwezige bebouwing of indien dit door innovatie mogelijk wordt, geïntegreerd in het dak of de schermen van kassen. Daarnaast kunnen panelen op de waterbassins worden geplaatst. Met de nog onbebouwde, groene ‘restruimtes’ in het glastuinbouwgebied dient zorgvuldig te worden omgegaan. Ze bieden in deze dichtbebouwde landschappen nog enige groene kwaliteit. ‘Restruimtes’ met de bestemming glastuinbouw en met een ingesloten ligging tussen kassen en linten zijn het meest geschikt voor een zonneveld.

Ruimtelijke principes waterbassins

  • Zonnepanelen bij voorkeur drijvend uitvoeren, omdat ze dan meebewegen met het waterpeil en niet op hoge stellages boven het water uitsteken.
  • Kies voor een heldere vormgeving die de randen van het water volgt, of juist een afwijkende, sterke geometrische vorm daaraan toevoegt.
  • Met name grotere, collectieve bassins bieden kansen.

Ruimtelijke principes groen tussenruimtes

  • Groene tussenruimtes die vanaf openbaar gebied zichtbaar zijn en die in belangrijke mate bijdragen aan een groen karakter en ruimtegevoel in de vaak dichtbebouwde kassengebieden ontzien.
  • De zonnepanelen volgen bij voorkeur de verkavelingsrichting.
  • Zichtbare achterkanten van het zonnevelden landschappelijk inpassen met gebiedseigen landschapselementen. In het open polderlandschap bijvoorbeeld met een lage grondwal of natuurlijke oeverbegroeiing.
  • Indien volledig ingesloten tussen kassen en bebouwing is geen landschappelijke inpassing nodig. De panelen mogen dan ook hoger zijn.

Zie ter inspiratie casus Glastuinbouwgebied.


Waardevolle groene tussenruimtes ontzien

Bron: Google Maps, mei 2019

Heldere geometrische vorm op waterbassin Lingewaard

Bron: Zon op Water, www.zonopwater.nl