Zonne-energie in combinatie met een windparkDoor verschillende vormen van duurzame energieopwekking met elkaar te combineren wordt de herkenbaarheid en de ruimtelijke beleving vergroot. Er ontstaat een ‘energielandschap’ met nieuwe kwaliteiten.

De combinatie van zonne-energie met windenergie heeft voordelen, omdat de opwekking van energie uit wind en zon elkaar kunnen aanvullen (bij harde wind is er vaak minder zon en andersom). Zo wordt voorzien in een stabielere energielevering en is minder buffering nodig . Bovendien kunnen de benodigde, vaak dure netaansluitingen, toegangswegen, afscherming/beveiliging, onderhoudspad en dergelijke gecombineerd worden.

Het overgrote deel van de huidige windturbines buiten bestaand stads- en dorpsgebied staat in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Ze staan vaak met minimale verharding in het open zeekleipolderlandschap, langs de randen van de eilanden, tegen de dijk aan. Het open, landschappelijke beeld van de polder en het agrarisch gebruik blijft ondanks de windturbines intact. Als hier een zonneveld wordt toegevoegd, verandert het beeld en het grondgebruik aanzienlijk. Dit geldt ook voor de rijen turbines die langs de provinciale- en snelwegen staan in open veenweidelandschap. Plaatsing van een zonneveld is daarom altijd maatwerk en vraagt om een zorgvuldige, integrale afweging van de provincie: Levert de combinatie van verschillende vormen van duurzame energie hier ruimtelijke kwaliteit op? Een integraal ontwerp is noodzakelijk.

Ruimtelijke principes

  • Plaats de zonnepanelen niet zondermeer ‘letterlijk’ aan de turbinevoet, maar beschouw het gebied waarin de windturbines staan als 1 geheel en maak daar een samenhangend ontwerp voor: gebiedsontwikkeling.
  • Sluit aan op de aanwezige verkavelingsstructuur en maak heldere grenzen van het zonneveld.
  • Aandacht voor slagschaduw van de turbines op de zonnepanelen.
  • Combineer waar mogelijk aanwezige voorzieningen zoals de netaansluiting, ontsluiting etc.

Zie ter inspiratie casus ‘Pallandtpolder’, Middelharnis.


Het landschappelijke beeld en agrarisch gebruik van de polder blijft bij de plaatsing van windturbines in tact

Foto: Google Maps 7 mei 2019