Proces
Onderzoeksfase

onderzoeksfase

In 2014 maakt de provincie een inventarisatie van het onderhoud dat uitgevoerd moet worden aan de N470. Royal Haskoning heeft een nulmeting uitgevoerd. Daarin is gemeten hoeveel CO2 vrijkomt bij het beheer en onderhoud van de weg. Zo is bepaald waar de grootste winst ligt op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

Tegelijkertijd werd eind 2014 gesproken met de omgeving om ideeën uit te wisselen, en onderzocht de provincie de innovaties die nu al in wegen worden toegepast.

Naar aanleiding van het onderhoud dat uitgevoerd moet worden en een inventarisatie van maatregelen op het gebied van energie, zijn in 2015 10 oplossingen gekozen om verder te onderzoeken. Van deze 10 oplossingen is doorgerekend of ze voldoende CO2-reductie opleveren tegen een redelijke prijs. Zo is er onder andere gekeken of het maaisel van de bermen gebruikt kan worden om energie op te wekken. 4 van de 10 innovaties bleken geschikt en zijn door de provincie voorgeschreven in de aanbestedingsprocedure. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende duurzaamheidsoplossingen voorgeschreven.

Participatiefase

participatiefase

De provincie weet alles van het onderhouden en beheren van wegen. Maar, welke oplossingen het meest geschikt zijn om te zorgen dat de N470 een weg wordt die energie geeft, kunnen we veel beter samen met kennisinstellingen en bedrijven bepalen. Daarom nodigt de provincie Zuid-Holland in de participatiefase kennisinstellingen, bedrijven en gebruikers uit om mee te doen. Samen met deze partners worden oplossingen bedacht voor bijvoorbeeld de verlichting, het gebruik, het wegdek en het groenbeheer. Dat resulteert in een voorlopig ontwerp dat tijdens een bewonersavond aan alle geïnteresseerden getoond wordt. Naar aanleiding van alle suggesties en ideeën wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, dat als basis dient voor de Bouwfase.
In 2015 heeft de provincie in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland langs de N470 een testlocatie aangelegd voor een nieuwe manier van stroom opwekken. Het jonge, innovatieve bedrijf Plant-e test daar op grote schaal hun systeem om duurzame energie op te wekken via de wortels van levende planten. Doel van deze testlocatie is om te achterhalen hoe het rendement van deze nieuwe techniek vergroot kan worden.

Aanbestedingsfase

aanbesteding

De provincie bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase die gestart is in 2017. De aanbesteding werd gepubliceerd en geïnteresseerden konden zich inschrijven. Na de eerste selectiefase bleven er nog 5 aannemers over.
De procedure die gevolgd wordt is een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. In dit proces worden de aannemers uitgedaagd om binnen het programma van eisen eigen innovaties voor te stellen en zo veel mogelijk CO2-reductie te behalen. Naast de eigen innovaties van de aannemer, heeft de provincie zelf ook een paar maatregelen voorgeschreven die zij graag terugziet in de weg. Over deze innovaties lees je meer op de pagina Innoveren. In mei 2018 zal een aannemer worden gekozen die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren.

Bouwfase

bouwfase

In de bouwfase krijgt de N470 een volledige make-over. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd: de fundering wordt vervangen en de inrichting van de rijbanen wordt aangepakt om de doorstroom te verbeteren. Hierover leest u meer op de pagina verbeteren. Tegelijkertijd worden innovatieve energiemaatregelen aangelegd en krijgen de proefopstellingen voor de meer experimentele oplossingen een plek. Grote wegafsluitingen vinden zo veel mogelijk tijdens het weekend of ’s nachts plaats. Zo wordt de overlast voor gebruikers van de N470 zo klein mogelijk gehouden. De werkzaamheden starten naar verwachting in augustus 2018.